Vyhľadávanie nehnuteľností
Úvod | Ponuka | Vývoj cien | Kariéra | Užitočné rady | Kontakty

Kategórie nehnuteľností

Posledne prezerané ponuky

Prehrajte si naše video

Novinky a aktuality

Kúpa nehnuteľností v Chorvátsku

Kúpa nehnuteľností v Chorvátsku

Od 1. februára 2009 majú občania štátov EÚ rovnaké práva pri kúpe nehnuteľnosti v Chorvátsku ako samotní Chorváti, s... viac...

Kúpa nehnuteľností v Turecku

Kúpa nehnuteľností v Turecku

Pri kúpe nehnuteľnosti v zahraničí je nutné počítať s niektorými výdavkami, ktoré nie sú súčasťou ceny nehnuteľnosti. Nie všetky z uvedených poplatkov budú... viac...

Zmena pozemku na stavebný

Možno zmeniť rekreačný pozemok na stavebný? Ako je to napríklad s polno.pôdou, alebo priemyselným pozemkom (príp. pozemok na obč. vybavenosť)? Je to možné? Ako postupovať?

    V prvom rade je potrebné zistiť v územnom pláne obce, mesta, na aké využitie je daný pozemok určený. Ak je určený na iné než rekreačné účely, možno začať so zmenou, ktorá obnáša viacero krokov. Je tiež zaujímavé, či sa pozemok nachádza v intraviláne alebo extraviláne.
    Pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu, pri stavebnom povolení sa robí jej vyňatie, t.j. už je vydané rozhodnutie o umiestnení stavby - ale to sú kroky následné
    Ako už  bolo napísané územný plán, ktorý musí mat vypracovaný každá obec, ktorá má viacej ako 2000 obyvateľov, reguluje jednotlive plochy či už v rámci intravilánu (zastavané územie obce) alebo extravilánu (územie mimo zastavaného územia obce) na jednotlivé plochy funkčného využitia. Tieto plochy vlastne určujú čo sa dá na predmetnom pozemku realizovať z možnosti tak ako si to vypísal. Územný plán je nutné rešpektovať v každom ohľade pretože tvori nadradenú dokumentáciu každej inej (štúdia, zastavovací plán, investičný zámer, dokumentácia pre územné a stavebné konanie). V rámci územného plánu sú stanovené jednotlivé regulácie či už v závažnej textovej časti alebo v grafickej časti. Textová časť môže hovoriť o max. zastavanosti, max. podlažnosti, min. zelenej ploche atď., grafická časť jednoducho farebne odlišuje jednotlivé funkčné plochy podla druhu ich určenia. Tu sa dostávame k podstate  otázky. Pozemok určený na rekreačné účely, pri tomto type pozemku ho v podstate nie je až tak potrebné meniť nakoľko zmena územného plánu vyžaduje viacero komplikovaných krokov. Prvým je žiadosť podaná na vecne, miestne a správne určený referát výstavby a životného prostredia alt. územného plánovania (obstarávateľ územno plánovacej dokumentácie) o zmenu predmetného pozemku na novo navrhovanú zmenu napr. nízkopodlažná bytová výstavba (rodinne domy). Po schválení tejto zmeny zastupiteľstvom je potrebné vypracovať na to odborne spôsobilou osobou dokumentáciu Zmien a doplnkov územného plánu. Tato dokumentácia musí prejsť schvaľovacím konaním a následne sa zase schvaľuje definitívne zastupiteľstvom na novo navrhovaný účel. Treba si rozmyslieť či  toto všetko podstúpiť pretože sa bavíme radovo o 10-kach až 100-kach tisícoch korún a môžem  garantovať, že bude potrebne zmeniť celu lokalitu resp. jej podstatnú časť tzn. nebude sa meniť iba jeden pozemok, ale v rámci tvojej zmeny to "postihne" viacero vlastníkov. Pri rekreačnom účele využitia pozemku je na mieste zamyslieť sa nad tým či by ti stačilo postaviť napr. rekreačnú chatu. Tato stavba nie je plošnou výmerou regulovaná stavebným zákonom ale iba územným planom. Ak ani tam nie je žiadna zmienka o max. možnej zastavanosti je najlepšie požiadať o závažné stanovisko obce k výstavbe. K tejto žiadosti stačí nejaký náčrt resp. studia, LV, snímka z katastrálnej mapy a potom už len čakať čo odpíšu. Ďalším otáznikom je prítomnosť - neprítomnosť technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizácia, plynovod, NN rozvod, komunikácie) v danej lokalite. A nakoniec, dnes sa dá prihlásiť v zmysle zákona o evidencii obyvateľstva na trvale bydlisko aj na iné stavby ako rodinné bytové domy k čomu ti stačí mat v danej nehnuteľnosti čo i len jednu obytnú miestnosť.

Projekty katalógových domov